1. JOHDANTO

1.1 Näissä käyttöehdoissa kuvataan Merkkinetti.com (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän Merkkinetti.com – verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot, joihin Käyttäjä sitoutuu rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi.

1.2 Palvelun on tarkoitus toimia huutokaupanomaisena verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröityneet huutokauppamyyjät ja huutokauppaostajat (jäljempänä "Käyttäjä" tai "Käyttäjät") voivat ilmoittaa tuotteitaan huutokaupattavaksi Palvelun välityksellä ja vastaavasti voivat tehdä ostotarjouksia myynnissä olevista tuotteista. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu aina Palvelun käyttäjien kesken erillisin Käyttäjien sopimin ehdoin, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa.

1.3 Palvelun käyttö edellyttää Käyttäjältä rekisteröitymistä Palvelun käyttäjäksi. Käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi täyttämällä rekisteröintitiedot ja hyväksymällä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan.

 

2. KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT

2.1 Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua (jäljempänä "Käyttöoikeus") näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä tiedostaa, että Sopimuksen kohtien 2.3-2.6 mukaisten tietojen (jäljempänä "Käyttäjätiedot") antaminen on edellytys Sopimuksen hyväksymiselle ja huutokaupan mahdollistamiseksi. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos.

2.2 Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi myös oikeushenkilö. Puutteelliset tai vääriä tietoja sisältävät käyttäjätunnukset tullaan sulkemaan.

2.3 Käyttäjän nimi on [Käyttäjän nimi] ja osoite [Katuosoite], [Postinumero ja -toimipaikka].

2.4 Käyttäjän sähköpostiosoite on oltava voimassa oleva.

2.5 Käyttäjän puhelinnumero on [Puhelinnumero].

2.6 Käyttäjällä tulee olla salasanalla suojattu henkilökohtainen käyttäjätunnus, jotta Käyttäjä voi käyttää Palvelua. Käyttäjän valitsema käyttäjätunnus on [Tunnus].

2.7 Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.

2.8 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjätietoja Palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, tiedoittaakseen Palvelusta sekä Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Palveluntarjoajalla EI ole oikeutta käyttää käyttäjien tietoja suoramarkkinointiin.

2.9 Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Käyttäjätiedot Palvelun toiselle käyttäjälle kaupanteon yhteydessä välittääkseen tuotteen myyjälle tiedot korkeimman tarjouksen tehneestä ostajasta.

2.10 Palvelun käyttäjäksi rekisteröityminen on Käyttäjälle maksutonta eikä velvoita Käyttäjää käyttämään Palvelua.

2.11 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä Käyttöoikeutta mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä Käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

 

3. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

3.1 Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

3.2 Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuulla ja Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3.3 Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua tämän Sopimuksen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan muualla Palvelussa esitettyjä kaupankäyntiä koskevia sääntöjä ja ohjeita. Palvelussa ei saa tarjota myytäväksi tuotteita, jonka tarjoamisen Palveluntarjoaja on kieltänyt.

3.4 Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille..

3.5 Käyttäjä sitoutuu huutokauppakohteita ilmoittaessaan kuvaamaan tuotettaan totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti ja huomioiden lait ja muut säädökset sekä hyvän kauppatavan.

3.6 Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on täysi omistusoikeus ja muutoin täydet oikeudet tuotteisiin joita hän tarjoaa myytäväksi Palvelussa, ja että tuotteet ovat lain ja hyvän tavan mukaisia.

3.7 Käyttäjä tiedostaa, että Palvelussa tehty myyntitarjous on aina sitova ellei Käyttäjä ole erikseen toisin ilmoittanut. Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä Palvelussa myyntitarjous, joka muodostuu sitovaksi mikäli ostotarjous on myyntitarjouksen hintavarauksen ylittävä. Käyttäjä tiedostaa lisäksi, että Palvelussa tehty huutokauppakohteen ostotarjous on aina sitova mikäli ostotarjous on tehty myyntitarjouksen ehtojen mukaisesti, tietyssä ajassa ja tiettyyn vähimmäishintaan.

 

4. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUU

4.1 Palveluntarjoaja ei ole huutokaupan osapuoli vaan Palveluntarjoaja välittää ja tarjoaa Palvelun Käyttäjille ja näin tarjoaa kauppapaikan jossa Käyttäjä voi ilmoittaa tuotteita myytäväksi ja vastaavasti tehdä ostotarjouksia myynnissä olevista tuotteista.

4.2 Kaupankäynti Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä on Palvelun Käyttäjillä, tuotteen tarjonneella myyjällä ja tarjouksen tehneellä ostajalla. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjien Palvelussa ilmoittamista huutokauppakohteista, Käyttäjien ilmoittamien tietojen luotettavuudesta tai oikeellisuudesta eikä myöskään tuotteiden virheettömyydestä tai laillisuudesta tai siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tekemään myynti- tai ostotarjouksia.

4.3 Palveluntarjoaja ei voi taata Käyttäjätietojen oikeellisuutta laskun maksamisesta huolimatta. Käyttäjät tiedostavat, että Palveluntarjoaja voi tarkistaa käyttäjien tiedot vain niissä puitteissa, kuin ne ovat annettuina rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän toimesta. Mikäli annettuun osoitteeseen lähetetty lasku maksetaan ajallaan, oletamme osoitteen olevan oikea. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Käyttäjätietojen oikeellisuudesta eikä mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

4.4 Palveluntarjoaja on velvoitettu poistamaan huutokaupasta sellaiset tunnukset, joista on tullut ilmoitus virheellisistä yhteystiedoista, toistuvista rikkeistä huutokaupan sääntöjä kohtaan tai käyttäjä on muuten toiminut hyvien huutokauppatapojen vastaisesti.

4.5 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa sopimaton, haitallinen, virheellinen tai oman etunsa tai toisen käyttäjän tai kolmannen osapuolen edun vastainen huutokauppailmoitus tai muu Käyttäjän Palvelussa antama tieto.

4.6 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa virheellisiä tietoja antanut, tai muuten tätä Sopimusta, lakia tai hyviä tapoja rikkonut käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palvelun käyttäjäksi, mikäli Palveluntarjoaja rikkeen huomaa.

4.7 Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.8 Palveluntarjoaja omistaa kaikki oikeudet Palvelun sisältämän materiaalin julkaisemiseen. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

4.9 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä rajoituksetta. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle mahdollisista Palvelun korjaus-, asennus- ja muutostöistä etukäteen Palvelun välityksellä.

4.10 Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen Palvelun Käyttäjälle välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille 7.1 aiheuttamista vahingoista.

 

5. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

5.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Sopimukseen tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

5.2 Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko Sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

 

6. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

6.1 Sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä Sopimus ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle Käyttöoikeus Palveluun. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle Käyttöoikeutta tämä Sopimus ei tule voimaan miltään osin.

6.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

 

7. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle osapuolelle mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään tai Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.

7.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta ja Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

 

8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

8.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti.

8.2 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. Merkkinetti.com avustaa siinä määrin riidan ratkaisemisessa, kuin on mahdollista ja kohtuullista.